Meny

Om oss

 • Buskerud bygningsvernsenter

  I stortingsmelding 16 Leve med kulturminner (2004-2005) skisserer regjeringen ambisiøse mål for istandsetting av den fredete bygningsmassen i Norge. Alle fredete hus skal ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. For å nå dette målet må vi ha tilskuddsmidler og gode håndverkere som har kompetanse på istandsetting etter antikvariske retningslinjer. Penger kan bevilges raskt. Dessverre har vi i dag på langt nær det antallet kompetente håndverkere vi må ha for å nå målsettingen. Håndverksutviklingen tar tid og koster penger. Spørsmålet er om vi har råd til å la være. Istandsetting av fredete og verneverdige bygninger krever spesialkompetanse. Denne kompetansen finnes hos enkelte dyktige håndverkere, men rekrutteringen må ivaretas slik at også fremtiden for Buskeruds gamle hus sikres.   Buskerud bygningsvernsenter er et treårig prosjekt 2010-2013. Buskerud fylkeskommune er prosjekteier og finansierer driften av senteret. Styringsgruppen er satt sammen av representanter fra Riksantikvaren, Norsk håndverksutvikling på Maihaugen, Fortidsminneforeningen, Buskerud museumskrets og utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune. Hovedmålsettingen for prosjektet er å øke kompetansen innenfor restaureringsfag hos håndverkere i Buskerud. Senteret tilbyr opplæringsprogram for håndverkere, enkeltstående kurs for håndverkere og kursmoduler for bedrifter. Helge StiksrudI tillegg har vi utarbeidet en fagdag for videregående skole spesielt rettet mot vg2 byggteknikk.

   

  For mer informasjon om bakgrunnen for etablering av bygningsvernsenteret, se utredningen som ligger til grunn for vedtakene.

   

  Leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune – Helge Stiksrud (V) åpner bygningsvernsenteret med et velrettet hugg på åpningsarrangementet den 26. mai 2009.

Buskerud bygningsvernsenter holder til i en gammel soldatbrakke. Den ble bygd på Gråtenmoen i Skien i 1888. Bygningen ble opprinnelig brukt til overnatting for soldater på eksersis. I 1910 ble brakka flyttet til Heistadmoen i Kongsberg der den hadde samme funksjon. I 1985 ble bygningen flyttet til Lågdalsmuseet. Buskerud bygningsvernsenter disponerer halvparten av bygningen og har innredet kontor, forelesningssal og verksted

 
Telefon 32 80 86 66