Meny

Nyheter

  Vern av håndverkstradisjoner - Senter for immateriell kulturarv på Lillehammer - seminar 16.-17. mars

  Buskerud bygningsvernsenter ble invitert av Norsk Håndverksutvikling og det nyopprettede Senter for immateriell kulturarv - SIKA - for å holde et innlegg om senterets forståelse av UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv og hvilken betydning denne har for oss og vårt arbeid. Seminaret ble arrangert 16.-17. mars på Lillehammer med bakgrunn i at ABM-utvikling la fram en utredning om konvensjonen i desember 2010. Ulike organisasjoner som jobber med deler av den immaterielle kulturarven i Norge var invitert og det ble demonstrert et tradisjonshåndverk - isskjæring - av tradisjonsbærer Karl Gaarder (92) og Thomas Orderud som viderefører dette håndverket i sin egen bedrift.

   

  Stortinget ratifisert UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv i 2006. Dermed forplikter staten seg til å ta ansvar for at den immaterielle kulturarven - herunder tradisjonshåndverket - videreføres. Vi håper og forventer at det blir et økt fokus på dette fra de ansvarlige departementenes side og at det iverksettes tiltak for å sikre bevaring og videreføring av tradisjonshåndverk på alle nivåer.

   

  Elever fra Hønefoss videregående skole får prøve seg med tradisjonelt håndverktøy på fagdag på Buskerud bygningsvernsenter i 2010 - tradisjonshåndverk er ikke en del av ordinær undervisning i videregående skole i dag

  Det er behov for stipendiater og næminger som fordyper seg i smale fagområder - og det er behov for en grunnleggende opplæring for håndverkere med interesse for restaureringsfag. Rammene for det faglige innholdet innenfor de ulike nivåene må fastsettes nasjonalt. Det må også sikres en finansiering for disse opplæringstiltakene.

   

  Den materielle og immaterielle kulturarven innenfor bygningsvernet ergjensidig avhengig av hverandre. Den fredete bygningens verneverdi er nært knyttet til håndverkerens kompetanse innefor tradisjonshåndverk.Reparasjoner fra håndverkere uten de riktige holdninger eller den riktige kunnskapen om tradisjonelt håndverk kan føre til større skader enn de som opprinnelig var ment å utbedres.

   

   

  Knut Nilsen deltar i opplæringsprogram for håndverkere på Buskerud bygningsvernsenter - i gang med takkonstruksjon på kursbygg på Lågdalsmuseet

  Istandsetting etter antikvariske retningslinjer er et krav fra myndighetenes side i håndtering av fredete bygninger. Det krever imidlertid en kompetanse det per idag er tilnærmet umulig å skaffe seg innenfor utdanningssystemene vår. Hvordan skal vi på sikt kunne forvente at de fredete bygningene i Norge skal kunne ivaretas etter disse retningslinjene?

   

  Vi forventer at forpliktelsene Norge har tatt på seg ved å ratifisere denne avtalen tas på alvor og at departementene og direktoratene som hver for seg har delansvar for dette fagområdet samarbeider og kommer med konkrete forslag til hvordan vi kan etablere og finansiere et etterutdanningstilbud innenfor tradisjonshåndverk i Norge.

   

  Trykk på lenken under for å laste ned UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv

   

  Last ned stp73_immaterielle_kulturarven.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66