Meny

Nyheter

  Buskerud bygningsvernsenters styringsgruppe ønsker videreføring av senterets virksomhet - politisk vedtak forventes før jul

  Buskerud bygningsvernsenter er et treårig fylkeskommunalt prosjekt med hovedformål å styrke kompetansen til håndverkere i tradisjonelt håndverk og i prinsipper for antikvarisk istandsetting. Prosjektet startet våren 2010 og avsluttes våren 2013. Dersom senteret skal videreføres bør det fattes vedtak om dette i god tid før prosjektavslutningen slik at en eventuell drift i 2013 legges inn i budsjettbehandlingen i desember.

   

  Styringsgruppen for senteret har derfor allerede nå behandlet en utredning om videreføring av Buskerud bygningsvernsenter. I denne ligge en kort oppsummering av kjente opplæringstiltak i Norge i dag og en vurdering av ulike modeller for videreføring. Styringsgruppen konlkluderte i møte 8. november med at et senter vil ha størst fordeler ved å fortsette være knyttet til kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen, men med et nært samarbeid med museumssektoren.

   

  Styringsgruppens innstilling behandles politisk i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse 27. november og i hovedutvalg for regionalutvikling 29. november. Først i Fylkestingets budsjettbehandling 6. desember vil endelig beslutning tas om hvorvidt det vil avsettes penger til en videre drift av Buskerud bygningsvernsenter.

   

   

  Last ned videreforing_innstilling_081112.pdf

I opplæringsprogram for håndverkere er lafting sentralt. For å kunne sette i stand laftehus må grunnleggende kunnskap om håndlaft være til stede. Deltakerne i programmet lafter et kursbygg utenfor soldatbrakka. Foto: Turid Kolstadløkken

 
Telefon 32 80 86 66